Сұрау
Бюджет қаражатын шығыстау аясындағы жалпы жағдайды қалай бағалайсыз
дауыс беру
Все опросы
РЕГЛАМЕНТІ
 
Павлодар облысы бойынша
тексеру комиссиясының
2020 жылғы «16» қазандағы
№ 16/10 қаулысымен бекітілді
 
Павлодар облысы бойынша тексеру комиссиясының
РЕГЛАМЕНТІ
 
1. Жалпы ережелер
 
1. Павлодар облысы бойынша тексеру комиссиясының осы Регламенті (бұдан әрі - Регламент) – Павлодар облысы бойынша тексеру комиссиясы (бұдан әрі – Тексеру комиссиясы) қызметінің ішкі тәртібін, Тексеру комиссиясының мүшелері арасында мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау бағыттарын бөлу, Тексеру комиссиясының есептерін қалыптастыру рәсімін, жұмысты жоспарлауды, іс қағаздарынжүргізуді ұйымдастыру, аудиторлық іс-шараларды, отырыстарды, кеңестерді дайындау мен өткізутәртібін және Тексеру комиссиясының өзге де қызметін реттейді.  
2. Шешімі Регламентпен реттелмеген мәселелер бойынша шешімдерді мәслихаттың 2018 жылғы 13 желтоқсандағы № 298/26 шешімімен бекітілген Тексеру комиссиясы туралы ережеге сәйкес Тексеру комиссиясының төрағасы қабылдайды.
Осындай мәселелерді шешу тәртібі Тексеру комиссиясы төрағасының бұйрығымен Тексеру комиссиясының барлық лауазымды тұлғаларының орындау міндеті белгіленген.
3. Тексеру комиссиясының құрылымы мен штат кестесі бекітілген штат кестесі және жергілікті бюджетте көзделген қаражат шегінде Тексеру комиссиясы төрағасының бұйрығымен бекітіледі.
Тексеру комиссиясының бөлімдері туралы ережелер және Тексеру комиссиясының қызметкерлеріне қойылатын біліктілік талаптары Тексеру комиссиясының аппарат басшысының (бұдан әрі – аппарат басшысы) ұсынымы бойынша Тексеру комиссиясы төрағасының бұйрығымен бекітіледі.
Тексеру комиссиясы қызметкерлерінің міндеттері біліктілік талаптарымен айқындалады және аппарат басшысының ұсынымы бойынша Тексеру комиссиясының төрағасы бекіткен лауазымдық нұсқаулықтармен бекітіледі.
4. Тексеру комиссиясының қызметкерлерін лауазымдарға тағайындау, мемлекеттік қызметті өткеру кезіндегі орын ауыстыру, жұмыстан шығару, демалыс беру Тексеру комиссиясы төрағасының шешімі бойынша Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен жүзеге асырылады.
5. Тексеру комиссиясының қызметкерлерін мадақтау Тексеру комиссиясы төрағасының бұйрығымен бекітілетін Сыйлықақы беру туралы ережеге сәйкес жүзеге асырылады.
6. Тексеру комиссиясының қызметкерлеріне тәртіптік жаза қолдану Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен жүзеге асырылады.
 
2. Тексеру комиссиясының жұмысын ұйымдастыру
 
7. Тексеру комиссиясының жұмысы Қазақстан Республикасының Конституциясына, Қазақстан Республикасының «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Заңына, Республикалық бюджеттің атқарылуын бақылау жөніндегі есеп комитетінің 2020 жылғы 30 шілдедегі № 6-НҚ нормативтік қаулысымен бекітілген Сыртқы мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау жүргізу қағидаларына (бұдан әрі – Қағидалар), мәслихаттың                2018 жылғы 13 желтоқсандағы № 298/26 шешімімен бекітілген Тексеру комиссиясы туралы ережеге, «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» ҚР Заңының 8-бабына сәйкес бекітілген Мемлекеттік аудиттің және қаржылық бақылаудың жалпы және рәсімдік стандарттарына, өзге де нормативтік құқықтық актілерге және осы Регламентке сәйкес ұйымдастарылады.
8. Жұмыстың тиімділігін арттыру мақсатында Тексеру комиссиясы төрағасының шешімімен Тексеру комиссиясының мүшелеріне мемлекеттік аудиттің және қаржылық бақылаудың және оның қорытындылары бойынша талдамалық жұмыстың тиісті бағыттары бекітіліп беріледі. 
9. Қызмет бағыттары бойынша Тексеру комиссиясының құрылымдық бөлімшелеріне жалпы басшылықты аппарат басшысы жүзеге асырады.
10. Тексеру комиссиясының облыс мәслихатына және аудандық (облыстық маңызы бар қалалар) мәслихаттарға беретін есептері, аудиторлық  іс-шаралардың нәтижелері, сондай-ақ Тексеру комиссиясының құзыретіне кіретін өзге де мәселелер оның отырыстарында қаралады.
11. Күнделікті қызмет мәселелерін Тексеру комиссиясының төрағасы Тексеру комиссиясының мүшелерімен, аппарат басшысымен және  бөлім басшыларымен өткізілетін кеңестерде қарастырады. Кеңестің басқа қатысушыларын Тексеру комиссиясының төрағасы айқындайды. Кеңеске шақырылған тұлғаларды хабардар ету, оны өткізуге байланысты материалдарды дайындауды құқықтық және ұйымдастыру жұмысы бөлімі (бұдан әрі –ҚжҰЖ бөлімі) жүзеге асырады. Кеңестің қорытындысы тиісті хаттамамен рәсімделеді.
12. Тексеру комиссиясы отырысының қарауына енгізілетін материалдардың, мемлекеттік аудиттің және қаржылық бақылаудың нәтижелері бойынша қаулылардың, нұсқамалардың жобаларын сапалы әрі уақтылы дайындау үшін аудиторлық іс-шараны өткізуге жауапты тексеру комиссиясының мүшесі, аудит тобының жетекшісі және олардың әзірленуін жүзеге асыратын құрылымдық бөлімше жауапты болады.
13. Аудиторлық қызметті, әдістемелік, ақпараттық-талдамалық, құқықтық сүйемелдеуді және Тексеру комиссиясының және оның мүшелерінің өзге де қызметтерін қамтамасыз ету, Тексеру комиссиясы төрағасының және Тексеру комиссиясы мүшелерінің қатысуымен өтетін хаттамалық іс–шараларды, ресми кездесулерді ұйымдастыру Ережелерге сәйкес құрылымдық бөлімшелермен жүзеге асырылады.
14. Тексеру комиссиясында іс қағаздарын жүргізу Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрінің м.а. 2017 жылғы 29 қыркүйектегі № 263 бұйрығымен бекітілген Сақтау мерзімдерін көрсете отырып, мемлекеттік және мемлекеттік емес ұйымдар қызметінде жасалатын үлгілік құжаттар тізбесіне және осы Регламентке сәйкес ұйымдастырылады.
15. Мемлекеттік құпияларды қорғау және ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2000 жылғы 14 наурыздағы №390-16с қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасында құпиялылық режимін қамтамасыз ету бойынша нұсқаулығына және Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің Кеңсе басшысының 2004 жылғы                       29 шілдедегі № 25-1-59с бұйрығымен бекітілген Есептеу техникасы құралдарын қолданумен мемлекеттік құпияларды құрайтын мәліметтерді өңдеу кезінде құпиялылық режимін қамтамасыз ету жөніндегі нұсқаулығына сәйкес ұйымдастырылады.
          16. Кіріс корреспонденцияны Тексеру комиссиясының төрағасы тексеру комиссиясының мүшелері мен аппарат басшысына қарау үшін жібереді. Аппарат басшысы келіп түскен құжаттарды Тексеру комиссиясының құрылымдық бөлімшелеріне орындау үшін жібереді.
        
3. Тексеру комиссиясының жұмысын жоспарлау
 
17. Тексеру комиссиясы өз қызметін перспективалық және жылдық жұмыс жоспарлары негізінде жүзеге асырады. 
18. Перспективалық жоспарлау қол жеткізілуі Қазақстан Республикасы заңнамасымен жүктелген міндеттер мен функцияларға, халықаралық стандарттардың талаптарына негізделетін тексеру комиссиясының одан әрі дамуының ұзақ мерзімді міндеттерін, мақсаттар мен негізгі көрсеткіштерін айқындау мақсатында жүзеге асырылады.
19. Перспективалық жоспар Қазақстан Республикасының мемлекеттік жоспарлау жүйесінің ережелерін есепке ала отырып қалыптастырылған ұзақ мерзімді перспективаға әзірленген құжат болып табылады.
Перспективалық жоспар тексеру комиссиясы қызметінің бағыттарын ескере отырып (мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау, сараптамалық-талдау, әдіснамалық, құқықтық және басқа да бағыттар), бес жылға қалыптастырылады. 
Перспективалық жоспар оны атқаруға арналған шарттар өзгеріп, жекелеген түйінді көрсеткіштер орындалып, Тексеру комиссиясына жаңа міндеттер мен функциялар жүктелген кезде жылына бір рет 31 желтоқсанға дейінгі мерзімде түзетуге жатады.
         20. Жылдық жұмыс жоспары тексеру комиссиясы қызметінің ұзақ мерзімді және ағымдағы міндеттері мен бағыттарына сүйене отырып, алдағы жылға қалыптастырылады. Жоспарлы кезең ішінде жылдық жоспар оны орындау, жекелеген түйінді көрсеткіштерді орындау үшін шарттардың өзгеруін ескере отырып және тексеру комиссиясына жаңа міндеттерді, функцияларды жүктеу арқылы кезекті тоқсан басталғанға дейін 3 жұмыс күнінен кешіктірмей түзетілуі мүмкін.
21. Перспективалық жұмыс жоспарының және бір жылға (тоқсанға) арналған жұмыс жоспарларының жобаларын дайындау Тексеру комиссиясы мүшелерінің, аппарат басшысының ұсыныстарын ескеріп және тиісті құрылымдық бөлімшелерді оларды әзірлеуге тарта отырып, Тексеру комиссиясының жауапты мүшесінің жалпы басшылық етуімен жоспарлау, талдау және есептілік бөлімімен (бұдан әрі - талдау бөлімі) жүзеге асырылады. 
22. Бір жылға арналған жұмыс жоспарларын бекіту туралы бұйрықтың жобалары Тексеру комиссиясының төрағасына жоспарланатын кезең басталғанға дейін 10 күннен кешіктірілмей енгізіледі.
23. Жұмыс жоспарларының сақталуы аппарат басшысымен, құрылымдық бөлімшелердің басшыларымен қамтамасыз етіледі. Талдау бөлімінің басшысы тоқсан сайын 10-нан кешіктірмей Тексеру комиссиясының төрағасын ұсынылған есептер негізінде жұмыс жоспарларын іске асыру және орындау барысы жөнінде ақпараттандырады.
 
4. Талдамалық жұмыс
 
24. Тексеру комиссиясындағы талдамалық жұмыс жергілікті бюджеттердің атқарылуы мәселелерінің жағдайын бағалау және мемлекеттік аудит және қаржылық бақылаудың және Тексеру комиссиясының мемлекеттік аудит объектілерінің тізбесі мен жұмыс жоспарлары шеңберінде жүргізілетін басқа да іс-шаралардың тиімділігі мен сапасын арттыруға ықпал ететін шешімдерді қабылдауға бағытталған ұсыныстарды қалыптастыру мақсатында жүргізіледі.
          25. Өкілеттіктердің бөлінуі шеңберінде Тексеру комиссиясының мүшелері, сондай-ақ құрылымдық бөлімшелердің басшылары тиісті талдамалық материалдарды тоқсан ішінде бір реттен кем емес Тексеру комиссиясы төрағасының қарауына енгізеді.
 
5. Жергілікті бюджеттің атқарылуы туралы
Тексеру комиссиясының есебін дайындау тәртібі
 
26. Есепті қаржы жылындағы жергілікті бюджеттің атқарылуы туралы Тексеру комиссиясының есебі (бұдан әрі – Есеп) өзінің мазмұны бойынша тиісті әкімшілік-аумақтық бірліктердің жергілікті атқарушы органдарының жергілікті бюджетті атқаруы туралы есебіне қорытынды болып табылады және Тексеру комиссиясымен жүргізілген мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау деректеріне, талдамалық іс-шараларға, бюджетті атқару жөніндегі уәкілетті органның және бюджеттік бағдарламалар әкімшілерінің есептеріне негізделеді.
27. Есепті дайындау үшін Тексеру комиссиясы төрағасының шешімімен Есепті әзірлеу жөніндегі жұмыс тобын қалыптастыратын, оны дайындауға жауапты Тексеру комиссиясының мүшесі айқындалады. Жұмыс тобының құрамына тексеру комиссиясының барлық құрылымдық бөлімшелерінің басшылары енгізіледі. 
 28. Есепті қалыптастыруға жауапты Тексеру комиссиясының мүшесі талдау бөлімімен бірлесе отырып, Тексеру комиссиясы төрағасының бұйрығымен бекітілетін Есептің құрылымын әзірлейді.
29. Есептің құрылымы бекітілгеннен кейін талдау бөлімі үш жұмыс күні ішінде әрбір блок бойынша (облыс, аудан, облыстық маңызы бар қала) жауапты орындаушыларды, Есепті қалыптастыру үшін жауапты Тексеру комиссиясының мүшелерімен бекітілетін алдын ала және түпкілікті ақпаратты ұсыну мерзімін көрсетумен Есептің жобасын дайындаудың жоспар-кестесін әзірлейді, .
30. Тексеру комиссиясының барлық мүшелерімен келісілген облыс бюджетінің атқарылуы туралы Есептің түпкілікті нұсқасы Тексеру комиссиясының отырысына күнтізбелік жылдың 1-ші мамырына дейін енгізіледі.
Тексеру комиссиясының барлық мүшелерімен келісілген аудан (облыстық маңызы бар қала) бюджетінің атқарылуы туралы Есептің түпкілікті нұсқасы Тексеру комиссиясының отырысына күнтізбелік жылдың 15-ші сәуіріне дейін енгізіледі. 
31. Есепті бекіткеннен кейін, талдау бөлімі оны қарау және бекіту үшін:
облыс мәслихатына - күнтізбелік жылдың 20-шы мамырынан кешіктірмей;
  қалалар мен аудандардың мәслихаттарына - күнтізбелік жылдың 20-шы сәуірінен кешіктірмей;
  тиісті әкімшілік-аумақтық бірліктердің әкімдеріне ақпарат үшін енгізілуін қамтамасыз етеді.
32. Бұл ретте, жауапты лауазымды тұлғалар талдау бөлімінің қатысуымен баяндамаларды дайындайды, мұнда бюджетті атқару серпіні, есепті кезеңде аудит объектілерінде анықталған бұзушылықтар баяндалады, бұзушылықты жасауға итермелейтін себептер көрсетіледі, бюджеттік процестің басқа да мәселелері көрсетіледі.   
Кейін, баяндамалар тиісті мәслихаттың тұрақты комиссияларында Есепті талқылау кезінде депутаттар көтерген сұрақтарды ескерумен пысықталады.Облыс мәслихатына баяндаманы әзірлеу мерзімі - 15 мамыр, қалалар мен аудандар мәслихаттарына – күнтізбелік жылдың 15 сәуірі. 
33. Тиісті әкімшілік-аумақтық бірліктің мәслихаттары Есепті бекіткеннен және тиісті шешім қабылданғаннан кейін, Есеп мемлекеттік құпияларды және заңмен қорғалатын басқа да құпияларды қорғау жөніндегі талаптарды ескерумен бұқаралық ақпарат құралдарында жариялануға жатады.
 
6. Тексеру комиссиясы жұмысының қорытындылары туралы
есептерді дайындау
 
         34. Тексеру комиссиясы жұмысының қорытындылары туралы есеп Тексеру комиссиясының есепті кезеңде жүргізген аудиторлық және талдамалық іс-шараларының қорытындысы негізінде дайындалады.
          35. Тексеру комиссиясы жұмысының қорытындылары туралы есепті дайындау талдау бөлімімен жүзеге асырылады. Ақпарат Тексеру комиссиясының мүшелерімен, аппарат басшысымен және барлық құрылымдық бөлімшелердің басшыларымен келісіледі.
36. Тексеру комиссиясы жұмысының қорытындылары туралы есептің келісілген жобасы Тексеру комиссиясы төрағасының қарауына есепті тоқсаннан кейінгі айдың 15-нен кешіктірмей енгізіледі.
         37. Тексеру комиссиясы жұмыс қорытындылары және аудиторлық іс-шаралардың нәтижелері туралы ақпаратты «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес Республикалық бюджеттің атқарылуын бақылау жөніндегі есеп комитетіне ұсынады.
 
7. Аудитті ұйымдастыру және жүргізу тәртібі
 
38. Мемлекеттік аудитті және қаржылық бақылауды ұйымдастыру және жүргізу, оның нәтижелерін ресімдеу, мамандарды, аудиторлық ұйымдарды және сарапшыларды тарту «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасының Заңымен, Жалпы және рәсімдік стандарттармен, Қағидалармен, Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік құқықтық актілерімен және осы Регламентпен регламенттеледі.
39. Аудиторлық іс-шараны жүргізетін мемлекеттік аудит тобының жұмысын ҚжҰЖ бөлімі (заңгер) сүйемелдейді, ол аудиторлық іс-шараның барлық кезеңдерінде құқықтық сүйемелдеуді жүзеге асырады және мемлекеттік аудит тобы жетекшісінің, мемлекеттік аудиторлардың жазбаша сұрау салуларына (электрондық пошта бойынша, ЕК ИАЖ) жүргізіліп отырған аудит мәселелері бойынша бұзушылықтар мен кемшіліктер анықталған жағдайда заңнаманы қолдануға қатысты жазбаша консультациялар береді.
Құқықтық қамтамасыз етуге жауапты құрылымдық бөлімше қызметкерлерінің жазбаша консультациялары қойылған мәселелер шеңберінде және ұсынылған құжаттар көлемі шегінде ғана көрсетіледі.
40. Құқықтық қамтамасыз етуге жауапты құрылымдық бөлімшенің қызметкері аудиторлық іс-шараға тікелей қатысқан жағдайда, ол аудит барысында құқықтық сүйемелдеуді жүзеге асырады.
41. Мемлекеттік аудит тобы мемлекеттік аудит объектілерінің қызметін алдын ала зерделеуді Мемлекеттік аудит объектілерінің тізбесінде көзделген мерзімде жүргізеді.
42. Мемлекеттік аудит тобы аудиторлық іс-шараға дайындық кезеңінің мерзімі басталғаннан бастап бес жұмыс күні ішінде:
1) мемлекеттік аудит объектілерінің қызметін алдын ала зерделеу үшін ақпарат көздеріне талдау жүргізеді;
2) қолжетімді көздерден, бірыңғай дерекқордан ақпарат жинауды және мемлекеттік аудит объектілеріне, лауазымды, жеке және заңды тұлғаларға құжаттар беру туралы талаптар жіберуді жүзеге асырады.
43. Сапа бақылауын жүргізу мақсатында мемлекеттік аудит тобының жетекшісі аудит объектісіне шыққанға дейін сегіз жұмыс күнінен кешіктірмей сапа бақылауын жүргізуге жауапты құрылымдық бөлімшеге аудит жүргізуге жауапты құрылымдық бөлімше басшысының қолы қойылған:
      1) мемлекеттік аудит нәтижелерін тану қорытындылары бойынша сараптамалық қорытындыны және тану жүргізілген материалдарды (тану рәсімі жүргізілген жағдайда) тіркей отырып, мемлекеттік аудит объектілерін алдын ала зерделеудің нәтижелері туралы ақпаратты;
          2) осы Қағидалардың 61-тармағында көзделген қызметтік жазбаны;
      3) Аудит жоспары мен Аудит бағдарламасының жобаларын сапа бақылауын жүргізуге жауапты құрылымдық бөлімшеге ұсынады.
44. Аудит жоспары, Аудит бағдарламасы, Аудиторлық тапсырмалар және Тапсырмалар, Мемлекеттік аудит нәтижелерін тану қорытындылары бойынша сараптамалық қорытынды ЕК ИАЖ-да және ЭҚАЖ арқылы қалыптастырылады.
45. Аудит жоспарының, Аудит бағдарламасының жобалары бойынша үш жұмыс күні ішінде сапа бақылауы жүргізіледі. Сапа бақылауы Заңның 24-бабына сәйкес Есеп комитетінің 2016 жылғы 31 наурыздағы № 5-НҚ нормативтік қаулысымен бекітілген 750. Сапа бақылауын жүзеге асыру бойынша сыртқы мемлекеттік аудиттің және қаржылық бақылаудың рәсімдік стандартында белгіленген тәртіппен жүргізіледі.
46. Мемлекеттік аудит тобының жетекшісі аудиторлық іс-шараның негізгі кезеңіне дейін кемінде төрт жұмыс күні бұрын Есеп комитетінің (Тексеру комиссиясының) аудиторлық іс-шараға жауапты мүшесіне мемлекеттік аудитті жүргізуге, сапа бақылауына және әдіснамалық сүйемелдеуге жауапты құрылымдық бөлімшелердің басшыларымен алдын ала келісілген алдын ала зерделеу нәтижелері туралы ақпаратты, сондай-ақ аудит жоспарының, бағдарламасының жобаларын, аудиторлық тапсырмаларды енгізеді.
47. Есеп комитетінің (Тексеру комиссиясының) аудиторлық іс-шараға жауапты мүшесінің ескертулері мен ұсыныстарын мемлекеттік аудит тобы жұмыс тәртібінде пысықтайды.
48. Аудиторлық іс-шараға (негізгі кезең) шыққанға дейін:
      1) мемлекеттік аудит тобының жетекшісі жасап, оған мемлекеттік аудит жүргізуге, сапаны бақылауға жауапты құрылымдық бөлімшелердің басшылары келіскен және Тексеру комиссиясының аудиторлық іс-шараға жауапты мүшесі қол қойған Аудит жоспары екі жұмыс күнінен кешіктірілмей Тексеру комиссиясының төрағасына бекітуге енгізіледі;
      2) Тексеру комиссиясының аудиторлық іс-шараға жауапты мүшесі мемлекеттік аудит тобының қатысушылары мемлекеттік аудит объектілері бойынша жасап, мемлекеттік аудит тобының жетекшісі, мемлекеттік аудит жүргізуге жауапты құрылымдық бөлімшенің басшысы жинақтаған және қол қойған, сапаны бақылауға, әдіснамалық сүйемелдеуге жауапты құрылымдық бөлімшелердің басшылары келіскен Аудит бағдарламасын екі жұмыс күнінен кешіктірмей бекітеді;
      3) Тексеру комиссиясының аудиторлық іс-шараға жауапты мүшесі мемлекеттік аудит тобының әрбір қатысушысына жеке-жеке жасалып, мемлекеттік аудиторлар, мемлекеттік аудит тобының жетекшісі, мемлекеттік аудит жүргізуге жауапты құрылымдық бөлімше басшысы қол қойған Аудиторлық (Сараптамалық) тапсырманы екі жұмыс күнінен кешіктірмей бекітеді;
      4) Тексеру комиссиясының аудиторлық іс-шараға жауапты мүшесі мемлекеттік аудит тобының қатысушылары жасап, мемлекеттік аудит тобының жетекшісі, мемлекеттік аудит жүргізуге, құқықтық қамтамасыз етуге жауапты бөлімшелердің басшылары бұрыштама қойған Тапсырмаларға екі жұмыс күнінен кешіктірмей қол қояды.
49. Мемлекеттік аудит тобының жетекшісі мемлекеттік аудитті жүргізуге жауапты құрылымдық бөлімше басшысының келісімі бойынша осы Қағидалардың 54-тармағында көзделген нысан бойынша аудиторлық іс-шара жүргізу туралы хабарламаны дайындайды және Есеп комитетінің (Тексеру комиссиясының) аудиторлық іс-шараға жауапты мүшесінің қол қоюымен тікелей мемлекеттік аудит объектісінде мемлекеттік аудит жүргізудің (үстеме тексеруді қоспағанда) негізгі кезеңі басталғанға дейін екі жұмыс күнінен кешіктірмей, мемлекеттік аудит объектісіне жібереді.
50. Аудиторлық іс-шараны жүргізу процесінде мемлекеттік аудиторлар күн сайын мемлекеттік аудит тобының жетекшісін атқарылған жұмыс туралы хабардар етеді. Тиімділік және сәйкестік аудиті іс-шаралары шеңберінде, мемлекеттік аудиторлар объектіде аудиторлық іс-шараны жүргізудің екінші аптасынан бастап, апта сайын соңғы жұмыс күнінің алдындағы күні қорғалған байланыс арналары арқылы есепті күнге жасалған аудиторлық есептің жобасын жіберіп отырады. Көрсетілген есеп осындай тәртіппен мәлімет үшін Есеп комитетінің (Тексеру комиссиясының) аудиторлық іс-шараға жауапты мүшесіне, сондай-ақ аудиторлық іс-шараға бекітілген, құқықтық қамтамасыз етуге жауапты құрылымдық бөлімшенің қызметкер(лер)іне және мемлекеттік аудит жүргізуге жауапты құрылымдық бөлімшенің басшысына ұсынылады.
51.  Қаржылық есептілік аудитінің іс-шаралары бойынша мемлекеттік аудиторлар топ басшысына жұмыс құжаттарын қоса бере отырып, орындалған аудиторлық рәсімдер туралы ақпаратты (еркін нысанда) ұсынады.
52. Мемлекеттік аудит тобының жетекшісі аудиторлық іс-шара мәселелерінің толық қамтылуына мониторинг жүргізеді, аудиторлық іс-шараның жекелеген бағыттарын түзетеді және апта сайын аптаның соңғы жұмыс күні сағат 15-00-ге дейін қорғалған байланыс арналары арқылы Есеп комитетінің аудиторлық іс-шараға жауапты мүшесіне және мемлекеттік аудитті жүргізуге жауапты бөлімшенің басшысына:
      тиімділік және сәйкестік аудитінің іс - шаралары бойынша-есепті күнге жасалған Жиынтық аудиторлық есептің жобасы;
      қаржылық есептілік аудитінің іс-шаралары бойынша-орындалған аудиторлық рәсімдер туралы жиынтық ақпарат.
53. Тексеру комиссиясының аудиторлық іс-шараға жауапты мүшесі және мемлекеттік аудитті жүргізуге жауапты құрылымдық бөлімшенің басшысы жиынтық аудиторлық есептердің жобаларын талдап, оларға ұсыныстар, ұсынымдар (болған кезде) береді.
 
8. Аудиторлық есептерді жасау және есептеу
 
54. Аудиторлық есепке аудиторлық іс-шараны жүргізген мемлекеттік аудиторлар жасайды және қол қояды.
55. Мемлекеттік аудиторлар қол қойған аудиторлық есептің жобасын, Тізілімдерді, кестелерді және қосымшаларды (бар болса) мемлекеттік аудит тобының жетекшісі (мемлекеттік аудитор) объектідегі аудиторлық іс-шара аяқталғаннан кейінгі келесі жұмыс күнінен кешіктірмей Қағидалардың 125-тармағында көрсетілген қолайлы тәсілдердің бірімен Тексеру комиссиясына жібереді.
56. Аудиторлық есептердің жобалары және оларға қоса берілген Тізілімдер бойынша Заңның 24-бабына сәйкес сапа бақылауы рәсімі жүргізіледі, оның нәтижелері бойынша сараптамалық және заң қорытындысы қалыптастырылады.
57.Сапа бақылауы Есеп комитетінің 2016 жылғы 31 наурыздағы № 5-НҚ нормативтік қаулысымен бекітілген 750. Сыртқы мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау органдарының сапа бақылауын жүзеге асыруы бойынша сыртқы мемлекеттік аудиттің және қаржылық бақылаудың рәсімдік стандартында, сондай-ақ осы стандартты қолдану бойынша Әдіснамалық басшылықта көзделген тәртіппен аудиторлық есептің жобасы Тексеру комиссиясының кеңсесінде тіркелген күннен бастап жеті жұмыс күні ішінде жүргізіледі.
58. Сапа бақылауының нәтижелері бойынша, сараптамалық және заң қорытындысының негізінде мемлекеттік аудит тобы Аудиторлық есепті пысықтайды. Аудиторлық есептің жобасын пысықтау кезінде Тексеру комиссиясы мүшесінің және мемлекеттік аудитті жүргізуге жауапты құрылымдық бөлімше басшысының ескертулері мен ұсыныстары ескеріледі.
Сапа бақылауының және заң сараптамасының нәтижелері бойынша пысықталған Аудиторлық есепке аудиторлық іс-шараны жүргізген мемлекеттік аудитор мен сарапшылар екі данада қол қояды.
59. Мемлекеттік аудиторлар Аудиторлық есептің екінші парағынан бастап барлық бетіне қол қояды.
Аудиторлық есептің екінші данасы аудиторлық іс-шара шеңберінде соңғы аудит объектісінде аудиторлық іс-шара аяқталғаннан кейін он жұмыс күні мерзімі ішінде аудит объектісіне жіберіледі. Аудиторлық есеп осы Қағидалардың 125-тармағында көрсетілген қолайлы тәсілдердің бірі арқылы жіберіледі.
 
9. Аудиторлық қорытындыларды, нұсқамаларды
жасау және рәсімдеу
 
60. Тексеру комиссиясы жүргізген мемлекеттік аудиттің нәтижелері бойынша Аудиторлық қорытынды ресімделеді, ол Аудиторлық есептердің негізінде жасалатын, тұжырымдар мен ұсынымдарды қамтитын және Тексеру комиссиясының қаулысымен бекітілетін құжат болып табылады.
Аудиторлық қорытындыға мемлекеттік аудит нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтар мен кемшіліктердің жиынтық тізілімі, сондай-ақ мемлекеттік аудит объектілері қалпына келтірген және өтеген қаражат (жұмыстар, тауарлар, көрсетілетін қызметтер) жөніндегі ақпарат міндетті түрде қоса беріледі.
61. Жекелеген бұзушылықтарды неғұрлым толық ашу үшін негізгі (талдамалық) бөлік қосымшалармен (кестелер, есептеулер, таратып жазулар) толықтырылады. Қосымшалар Аудиторлық қорытындының негізгі мәтінімен бірге біртұтас бүтінді құрайды.
62. Аудиторлық қорытындының, Жиынтық тізілімнің, Қаулы және Нұсқаманың жобалары мемлекеттік аудитті жүргізуге жауапты құрылымдық бөлімшемен сапа бақылауына және құқықтық қамтамасыз етуге жауапты құрылымдық бөлімшелерге жіберіледі.
63.  Аудиторлық қорытындының, Жиынтық тізілімнің, Қаулы және Нұсқаманың жобалары бойынша заң сараптамасы үш жұмыс күні ішінде өткізіледі, содан кейін заң сараптамасының қорытындысы аудиторлық іс-шараға жауапты Тексеру комиссиясының мүшесін, сапа бақылауына және мемлекеттік аудитті жүргізуге жауапты құрылымдық бөлімшелерге жіберіледі.
64. Сапа бақылауы Есеп комитетінің 2016 жылғы 31 наурыздағы № 5-НҚ нормативтік қаулысымен бекітілген Сапа бақылауын жүзеге асыру бойынша сыртқы мемлекеттік аудиттің және қаржылық бақылаудың рәсімдік стандартында айқындалған тәртіппен Аудиторлық қорытындының, Жиынтық тізілімнің, Нұсқаманың және Қаулының жобалары келіп түскен күннен бастап бес жұмыс күні ішінде жүргізіледі.
65. Аудиторлық қорытындының, Жиынтық тізілімнің, Қаулының және Нұсқаманың жобалары сапа бақылауы рәсімі жүргізілгеннен кейін Тексеру комиссиясының аудиторлық іс-шараға жауапты мүшесінің қолы қойылып, Тексеру комиссиясының отырысы өтетін күнге дейін екі жұмыс күнінен кешіктірілмей, Тексеру комиссиясының отырысына дайындалу мақсатында танысу үшін негізгі мемлекеттік аудит объектісіне және оларға қатысты бөлігінде мүдделі тараптарға жіберіледі.
66. Аудиторлық қорытындының жобасына аудит тобының жетекшісі, мемлекеттік аудитті жүргізуге жауапты құрылымдық бөлімшенің басшысы, сапа бақылауына және құқықтық қамтамасыз етуге жауапты құрылымдық бөлімшелердің басшылары, Тексеру комиссиясының аудиторлық іс-шараға жауапты мүшесі қол қояды.
67. Жиынтық тізілімнің жобасына аудиторлық іс-шараны жүргізген, құқықтық сүйемелдеуді жүзеге асырған жұмыскерлердің барлығы қол қояды, мемлекеттік аудитті жүргізуге, сапа бақылауына, құқықтық қамтамасыз етуге жауапты құрылымдық бөлімшелердің басшылары бұрыштама қояды, Тексеру комиссиясының аудиторлық іс-шараға жауапты мүшесімен келісіледі.
68.  Нұсқаманың жобасы мемлекеттік аудитті жүргізуге, сапа бақылауына, құқықтық қамтамасыз етуге жауапты құрылымдық бөлімшелердің басшыларымен келісіледі, және Аудиторлық қорытынды бекітілген соң, оған Тексеру комиссиясының аудиторлық іс-шараға жауапты мүшесі қол қояды.
69. Аудиторлық қорытындының, Жиынтық тізілімнің және Нұсқаманың жобалары осы тармақтың бірінші бөлігіне сәйкес материалдармен, соның ішінде негізгі мемлекеттік аудит объектісі өкілінің баяндамасы (сөйлейтін сөзі) тезистерінің жобаларымен бірге Тексеру комиссиясының отырысы өткізілгенге дейін төрт жұмыс күні бұрын Тексеру комиссиясының төрағасына ілеспе хатпен ұсынылады.
70. Жоғарыда аталған құжаттардың нысанын, тәртібін және дайындау мерзімдерін сақтау үшін дербес жауаптылық аудиторлық іс-шараға жауапты тексеру комиссиясының мүшесіне жүктеледі.  
        
10. Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау материалдарын тапсыру, қабылдау және сақтау тәртібі
 
71. Мемлекеттік аудиторлар іссапардан келген күннен бастап келесі жұмыс күнінен кешіктірмей құжаттардың атауы мен аудиторлық іс-шараның қалған материалдарымен жасақтағанға дейін жинақтау папкасында қалыптастырылатын құжаттардың атауы мен парақ санын тізімдемеде көрсете отырып, алдын ала зерделеу нәтижелері туралы материалдардың, Өтінімге енгізілген өзгерістер мен толықтырулар туралы қызметтік жазбалардың, Аудит жоспарының, Аудит бағдарламасының, Аудиторлық тапсырмалардың, Тапсырмалардың, Аудиторлық есептің (№ 1 дана), Тізілімнің және Аудиторлық есепке қосымшалардың түпнұсқаларын, мемлекеттік аудит объектілерінің қарсылықтарын (болған жағдайда) құжат айналымына жауапты құрылымдық бөлімшеге тапсырады.
      Құжат айналымына жауапты құрылымдық бөлімше Аудиторлық есептердің, Тізілімнің және Аудиторлық есепке қосымшалардың түпнұсқаларын, мемлекеттік аудит объектілерінің қарсылықтарын олар Тексеру комиссиясына түскен күннен бастап үш жұмыс күні ішінде сканерлейді, ЭҚАЖ-да тіркейді және Тексеру комиссиясының мүшесіне, аудиторлық іс-шараға, мемлекеттік аудит және сапа бақылауын жүргізуге жауапты құрылымдық бөлімшелерге береді.
      Аудиторлық іс-шара шеңберінде қалыптастырылған құжаттар сканерленген нұсқалары қоса тіркеліп, ЕК ИАЖ-да орналастырылады.
72. Аудит жоспары, Аудит бағдарламасы, Аудиторлық есеп, Тізілім және Аудиторлық есепке басқа да қосымшалар PDF форматында сканерленеді және материалдардың электрондық нұсқасы бар аудит тобының жетекшісінде желілік жинақтау папкасында сақталады.
73. Аудит материалдары араб цифрларымен реттік тәртіпте парақтың төменгі алаңында алдыңғы парақтан бастап нөмірленеді. Көлемі 180 парақтан асатын қосымшалар жеке томда жасалып, ол туралы құжатта белгі қойылады. 
74. Мемлекеттік аудит материалдарын тіркеу тігілген, нөмірленген және елтаңбалы мөрмен расталған мемлекеттік аудит материалдарын есепке алу журналында қоса берілген нысан (2 қосымша) бойынша жүзеге асырылады.  
75. Мемлекеттік аудит материалдарын тапсырудың уақтылығы және толықтығы үшін аудит тобының басшысы және/немесе мемлекеттік аудитті жүргізген қызметкерге жауапты болады.
76. Мемлекеттік аудиторлардың тігілген, нөмірленген және елтаңбалы мөрмен куәландырған талдау бөліміне тапсырған материалдар Тексеру комиссиясының мұрағатына беріледі.
Материалдарды қабылдағаннан кейін және материалдарды мұрағатқа өткізгенге дейін олардың сақталуына талдау бөлімі жауапты болады.
77. Тексеру комиссиясының қызметкерлеріне/аудиторларына аудит материалдарының түпнұсқаларын беру қажет болған кезде Тексеру комиссиясы төрағасының шешімі бойынша қызметтік жазбаға сәйкес жүзеге асырылады. Аудит материалдарының түпнұсқаларын беру туралы мәліметтерді мұрағатшы тігілген, нөмірленген және елтаңбалы мөрмен расталған журналда қоса берілетін нысан бойынша (қосымша) тіркейді.
78. Мемлекеттік аудит материалдарын есепке алуды, сақтауды Қағидалармен регламенттелінген тәртіпте талдау бөлімі жүзеге асырады.
79. Аудит материалдарын басқа мемлекеттік органдарға, бұқаралық ақпарат құралдарына, басқа да тұлғаларға беру жазбаша сұраулар бойынша Тексеру комиссиясы төрағасының шешімімен жүзеге асырылады.
80. Аудиторлық есептер және олардың негізделген фактілері анықталған кезде мемлекеттік аудит объектілерінің қарсылықтары Тексеру комиссиясының Техникалық кеңесіне қарауына енгізіледі, оның құрамы мен ережесі Тексеру комиссиясы төрағасының бұйрығымен бекітілетін. Басқа жағдайларда қарсылықтарға мемлекеттік аудит тобы әзірлеген, тексеру комиссиясының жауапты мүшесі қол қойылған уәжді жауаптар беріледі.
81. Мемлекеттік құпияларды қамтитын аудиторлық іс-шараның материалдары Қазақстан Республикасында құпиялылық режимін қамтамасыз ету жөніндегі заңнамада белгіленген талаптарға сәйкес сақталады.
 
11. Тексеру комиссиясының отырыстарын өткізу
 
82. Тексеру комиссиясының отырыстары Тескеру комиссиясының отырыстарын өткізудің жылдық жоспарында көзделген мерзімде жоспарланады және өткізіледі.
83. Тексеру комиссиясының отырыстарында қаралатын мәселелердің тізбесін Тексеру комиссиясының төрағасы, Тексеру комиссиясы мүшелерінің ұсыныстары негізінде айқындайды.
84. Тексеру комиссиясының отырысы, егер оған Тексеру комиссиясы мүшелерінің жартысынан астамы қатысса заңды деп есептеледі.
Тексеру комиссиясының отырысында мәселелерді қарау нәтижелері бойынша шешім дауыс беру жолымен қабылданады.
Дауыс берудің нәтижелері Тексеру комиссиясы мүшелерінің көпшілік даусымен айқындалады. Дауыстар тең болған жағдайда комиссия төрағасының дауысы шешуші болып табылады.
85. Бірлескен аудиторлық іс-шараларды жүргізген жағдайда отырысқа аудитке қатысқан мемлекеттік органдарының өкілдері қатысады.
86. Заңнамада белгіленген жағдайларды қоспағанда Тексеру комиссиясының отырыстары ашық болып табылады және мемлекеттік немесе ресми тілдерінде жүргізіледі.
87. Тексеру комиссиясының алдағы уақытта өтетін отырыстары туралы анонс Тексеру комиссиясының интернет-ресурсында оны өткізгенге дейін екі  жұмыс күнінен кешіктірілмей орналастырылады.
88. Отырысты дайындау кезінде аудиторлық іс-шараны жүргізуге жауапты тексеру комиссиясының мүшесі аппарат басшысымен бірлесе отырып, Тексеру комиссиясының отырысына қатысушылар тізімін айқындайды және аталған отырысқа материалдарды дайындауды жүзеге асырады.
89. Отырыстың күн тәртібін ҚжҰЖ бөлімі отырысты өткізгенге дейін кемінде екі күн мерзімінде мүдделі лауазымдық тұлғалардың назарына жеткізеді.  
          90. Талқылаған кезде аудит объектілері өкілдерінің қатысуын талап етпейтін мемлекеттік аудит материалдары бойынша отырыстар олардың қатысуынсыз өткізілуі мүмкін.
91. Құпия сипатындағы аудиторлық іс-шаралар бойынша отырыстар Қазақстан Республикасының Мемлекеттік құпияларды қорғау жөніндегі  заңнамасымен белгіленген талаптарды сақтаумен өткізіледі.
92. Құпияға жатқызылатын мәліметтерді қамтитын мәселелер ерекше тәртіппен қарастырылады.         
93. Тексеру комиссиясының отырысын өткізу үшін отырыс залын дайындауды ҚжҰЖ бөлімі жүзеге асырады.
94. Құпияға жатқызылатын мәліметтерді қамтитын мәселелерді қарау кезінде бейне және фотоаппаратураны, ұялы телефондарды және өзге де дыбыс жазу құралдарын қолдануға жол берілмейді. Жергілікті желілер мен дербес компьютерлер ажыратылады.
95. Тексеру комиссиясының отырысына шығарылатын мәселелер бойынша материалдар мыналарды қамтиды:
1) ҚжҰЖ бөлімі жасайтын отырыстың күн тәртібі;
2) мемлекеттік аудит материалдары (аудит тобының басшысы, мемлекеттік аудитті жүргізуге жауапты құрылымдық бөлімшенің басшысы, сапа бақылауға және құқықтық қамтамасыз етуге жауапты құрылымдық бөлімшелердің басшылары, аудиторлық іс-шараға жауапты Тексеру комиссиясының мүшесі қол қойған аудиторлық қорытындының жобасы және аудиторлық іс-шараны жүргізген, құқықтық сүйемелдеуді жүзеге асырған барлық қызметкерлер қол қойған, мемлекеттік аудит жүргізу үшін жауапты құрылымдық бөлімшелердің, сапа бақылауы, құқықтық қамтамасыз ету бөлімдерінің басшылары, аудиторлық іс-шараға жауапты Тексеру комиссиясының мүшесі бұрыштама қойған Жиынтық тізілімнің жобасы);
3) Тексеру комиссиясының отырысына шақырылғандардың тізімі;
4) мемлекеттік аудитті жүргізуге, сапа бақылауға, құқықтық қамтамасыз етуге жауапты құрылымдық бөлімшелердің басшылары қол қойған және аудиторлық іс-шараға жауапты Тексеру комиссиясының мүшесі қол қойған нұсқаманың жобасы;
5) аудиторлық іс-шараға жауапты тексеру комиссиясының мүшесі бұрыштама қойған қаулының жобасы;
6) аудиторлық іс-шараға жауапты құрылымдық бөлімше әзірлейтін отырыстың қорытындысы бойынша баспасөз хабарламасы;
7) негізгі мемлекеттік аудит объектісі өкілінің баяндама (сөз сөйлеу) тезистерінің жобасы (болған кезде);
8) Тексеру комиссиясы мүшесінің тезистік баяндамасы;
9) Тексеру комиссиясы мүшесінің ілеспе хаты.
96. Қаулылардың, аудиторлық қорытындылардың және нұсқамалардың жобалары ҚжҰЖ бөліміне Word форматтағы файлдарда келесі параметрлерді сақтай отырып ұсынылады:
1) құжатты ресімдеу стилі – әдеттегідей;
2) беттің жиектері – жоғарғы, төменгі және сол жағы - 2,5 см, оң жағы - 1,5 см, колонтитулсыз;
3) бетке нөмір парақтың жоғарғы жағынан ортасына қойылады, бірінші бетке нөмір қойылмайды;
4) қаріп - «ТimesNewRoman», мөлшері - 14;
5) абзацты ресімдеу: бірінші жолдың шегінісі – 1,27 см, жоларалық интервал – жалқы, сол және оң жақтағы шегініс – 0 см, мәтінді теңестіру - көлденеңінен, тақырып – ортасында;
6) тізімді ресімдеу: тізімді нөмірлеу қолмен жазылады, нөмірдің орналасуы сол жағынан – 1,5 см, мәтіннің орналасуы – шегініс 0 см.
97. 66-тармақтың 2)-9) тармақшаларында көрсетілген отырысқа арналған материалдар отырыс өткізілгенге дейін 1 жұмыс күнінен кешіктірілмей Тексеру комиссиясының жауапты мүшесімен және аудитті жүзеге асыратын құрылымдық бөлімшемен (аудит тобымен) ҚжҚЖ бөліміне ұсынылады.
98. Тексеру комиссиясы төрағасының тапсырмасы бойынша отырыс шұғыл тәртіпте өткізілген жағдайда, отырысқа арналған материалдар қысқартылған нұсқасында дайындалып, Тексеру комиссиясының мүшесімен оны өткізу күні енгізіледі.
99. Тексеру комиссиясының отырысында мәселелерді қараудың нәтижелері бойынша шешім ашық дауыс беру жолымен қабылданады. Егер шешімге отырысқа қатысушылар санынан Тексеру комиссиясы мүшелерінің жартысынан астамы дауыс берсе, шешім қабылданған болып саналады. Дауыстар тең болған кезде төрағалық етушінің дауысы шешуші болып табылады.
100. Отырысқа шығарылған мәселені талқылаған кезде Тексеру комиссиясының мүшелері ерекше пікірін білдіре алады, ол жазбаша түрде ресімделіп, отырыстың хаттамасына қоса беріледі.
101. Тексеру комиссиясының отырысын өткізу кезінде хаттама жүргізіледі. Оны ресімдеу үшін ҚжҰЖ бөлімінің қызметкерлері қатарынан хатшы тағайындалады. Хаттамада талқыланған мәселелердің мән-жайы, қатысқан тұлғалардың тізімі, баяндамашылар мен талқылауға шығарылған мәселелер бойынша сөз сөйлеушілер, отырыста қабылданған шешімдер қамтылады. Қажет болған жағдайда, Тексеру комиссиясы отырысының аудио және бейне жазбалары жүргізілуі мүмкін, кейіннен отырыстың хаттамасына қоса тіркелетін олардың фонограммалары толық жазылып, басып шығарылады. Тексеру комиссиясы отырысының хаттамасы ол өткізілген күннен бастап үш күндік мерзімде жасалады.
102. Тексеру комиссиясы отырыстарының хаттамаларына Тексеру комиссиясы мүшелерінің, аппарат басшысының бұрыштамасы және отырыста төрағалық етушінің қолы қойылады.
103. Тексеру комиссиясы отырысының қорытындысы бойынша,  жобалары жауапты Тексеру комиссиясының мүшелерімен дайындалатын тиісті қаулылар қабылданады.
Қағидалардың 155-тармағына сәйкес аудиторлық қорытындыны толық көлемде немесе одан үзіндіні облыстың (облыстық маңызды қаланың, ауданның) жергілікті атқарушы органына, тиісті мәслихатқа және құқық қорғау органдарына жіберу туралы шешім алқа болып қабылданып, қаулыда көрсетіледі.
75. Аудиторлық іс-шараның нәтижелерін қарау бойынша отырыстарды өткізу қорытындысы бойынша Тексеру комиссиясының интернет-ресурсында сәйкесінше баспа сөз-релизіжәне құпиялылық режжимді сақтаумен аудиторлық қорытынды орналастырылады.
 
11. Тексеру комиссиясының шешімдерін ресімдеу тәртібі
 
105. Тексеру комиссиясының отырыстарында қабылданған шешімдер тиісті қаулылармен ресімделеді.
106. Тексеру комиссиясы отырысының әрбір қаулысы мен хаттамасына күнтізбелік жылдың басынан бастап реттік нөмір беріледі.
107. Тексеру комиссиясының қабылдаған шешімдерінің, аудиторлық қорытындылардың және нұсқамалардың расталған көшірмелері ҚжҰЖ бөлімімен аудиторлық іс-шараны жүргізуге немесе отырысқа шығарылған мәселені пысықтауға жауапты Тексеру комиссиясының мүшесі бекіткен таратуға сәйкес таратылады. Тексеру комиссиясы қаулыларының қосымша даналары қажет болған жағдайда, Тексеру комиссиясы төрағасының жазбаша рұқсатымен беріледі.
108. Аудиторлық іс-шараға жауапты Тексеру комиссиясы мүшесінің қолы қойылған Аудиторлық қорытынды мен Жиынтық тізілім немесе Аудиторлық қорытындыдан және Жиынтық тізілімнен үзінді қоса берілген Нұсқамалар Қағидаларда белгіленген тәртіппен мемлекеттік органдар мен ұйымдардың басшыларына жіберіледі.
109. Қаулылар және Аудиторлық қорытындылар облыстың (облыстық маңызы бар қалалардың) жергілікті атқарушы органдарына, тиісті мәслихатқа және құқық қорғау органына жолдануы мүмкін.
110. Мемлекеттік және қызметтік құпияны, сондай-ақ шектеулі таралымды қызметтік ақпаратты (қызмет бабында пайдалану үшін) қамтымайтын Тексеру комиссиясының құжаттары қажеттілігіне қарай Тексеру комиссиясының Интернет-ресурсында орналастырылуы мүмкін.
 
13. Аудиторлық қорытындыда және нұсқамаларда қамтылған ұсынымдардың орындалуына мониторингті жүзеге асыру
 
111. Аудиторлық қорытындыда, Тексеру комиссиясының нұсқама тармақтарында қамтылған ұсынымдарды бақылауға қою, олардың орындалуына мониторингті жүзеге асыру Қағидалармен белгіленген тәртіпте және мерзімде талдау бөлімімен жүзеге асырылады. Талдау бөлімі оларды орындау мерзімі басталғанға дейін бес жұмыс күні бұрын аудиторлық іс-шараға жауапты Тексеру комиссиясының мүшесіне олардың орындалу мерзімі туралы еске салады.
112. ҚжҰЖ бөлімі Қағидалармен белгіленген тәртіпте және мерзімде жіберілген аудиторлық іс-шаралар материалдарын құқық қорғау және уәкілетті органдардың қарау нәтижелеріне мониторинг жүргізеді.
113. Жүргізілген талдау қорытындылары бойынша талдау бөлімі тоқсан сайын есепті айдан кейінгі айдың 5-нен кешіктірмей Тексеру комиссиясының Аудиторлық қорытындысында қамтылған ұсынымдардың және Нұсқамаларының тармақтарының іске асырылу барысынажүргізілген мониторинг нәтижелерін Төрағаға хабарлайды.
114. Сапа бақылауы бөлімі жартыжылдықтың қорытындысы бойынша есепті кезеңнен кейінгі екінші айдың 20 күнінен кешіктірмей, Тексеру комиссиясының төрағасына аудиторлық іс-шаралар материалдарына жүргізілген сапа бақылауының нәтижелері туралы,  сондай-ақ талдаудың қорытындылары бойынша Тексеру комиссиясының Аудиторлық қорытындыларында, Қаулыларында (Нұсқамаларында) қамтылған ұсынымдардың орындалу толықтығы мен уақтылылығы жөнінде жинақталған ақпаратты ұсынады.
115. Сапа бақылауы бөлімі мен Аудиторлық қорытындыда берілген ұсынымдардың және міндетті түрде орындау үшін жіберілген нұсқамалардың орындалуына жауапты Тексеру комиссиясының мүшесімен бірлесіп, тұрақты және жүйелі негіздеаудит объектілерінің Аудиторлық қорытындыда берілген ұсынымдарды қарауының, соның ішінде қарау нәтижелері туралы ақпараттың және олардың қаралғанын растайтын құжаттардың және шешімдер қабылдаудың, Нұсқамалардың тапсырмалық тармақтарын орындаудың, соның ішінде аудит объектісі және мүдделі адамдар жіберетін Нұсқамаларды орындау нәтижелері туралы ақпараттың және растайтын құжаттардың уақтылылығы мен толықтығын бақылау мен талдауды жүзеге асырады.
116. Аудиторлық қорытындыдағы ұсынымдардың, Тексеру комиссиясы нұсқамаларының уақтылы, толық орындалуына және талдау жүргізу жауаптылығы аудиторлық іс-шараға жауапты тексеру комиссиясының мүшесіне жүктеледі.
117. Сапа бақылауы бөлімі мемлекеттік аудит объектілерінің Аудиторлық қорытындыда қамтылған ұсынымдарды және Нұсқама тармақтарын орындауына Қағидалардың 208-210-тармағымен белгіленген тәртіппен және мерзімдерде сапа бақылауын жүргізеді.
118. Сапа бақылауы бөлімі бақылау қорытындысы бойынша ұсынымдар мен нұсқамалардың орындалу нәтижелері немесе аудит объектісінен және мүдделі адамдардан қосымша ақпарат сұрату қажеттігі туралы қызметтік жазба жобасын дайындайды және Тексеру комиссиясының аудиторлық іс-шараға жауапты мүшесіне енгізеді.
119. Тексеру комиссиясының төрағасы Тексеру комиссиясының мүшесінің қолы қойылған қызметтік жазбаның негізінде Аудиторлық қорытындыда қамтылған ұсынымдарды және Нұсқаманың, Қаулының тармақтарын бақылаудан алу, орындау мерзімдерін ұзарту туралы шешім қабылдайды.
120. Тексеру комиссиясының төрағасы шешім қабылдаған күннен бастап төрт жұмыс күні ішінде сапа бақылауы бөлімі Тексеру комиссиясының аудиторлық іс-шараға жауапты мүшесінің қолы қойылған хатпен мемлекеттік аудит объектісін Тексеру комиссиясының Аудиторлық қорытындысында қамтылған ұсынымдардың және (немесе) Нұсқамасының, Қаулыларының тармақтарының бақылаудан алынғаны не олардың орындалуы жалғасатындығы туралы хабардар етеді.
121. Сапа бақылауы бөлімі Тексеру комиссиясы төрағасының қарары бар Тексеру комиссиясының жауапты мүшесінің қызметтік жазбасын және мемлекеттік аудит объектілерінің Аудиторлық қорытындыда қамтылған ұсынымдарды және Нұсқамалардың, Қаулылардың тармақтарын орындауы туралы ақпаратты ЕК ИАЖ-ға жүктеуді жүзеге асырады.
 
14.  Тексеру комиссиясы төрағасының бұйрықтарын
дайындау тәртібі
        
122. Тексеру комиссиясы төрағасының бұйрықтары (бұдан әрі -Бұйрықтар) шешімі Тексеру комиссиясы төрағасының жеке-дара өкімшілік қызметі шегінде болатын мәселелерді регламенттеу үшін шығарылады.
123. Қажеттілігіне қарай Бұйрықтардың жобаларына Тексеру комиссиясының барлық мүшелері немесе оларды әзірлеу құзыретіне кіретін Тексеру комиссиясының мүшелері, аппарат басшысы, бұйрықты әзірлеуге жауапты бөлім басшылары, мемлекеттік және орыс тілдеріндегі мәтіндердің теңтүпнұсқалығы үшін жауапты қызметкер бұрыштама қояды.
124. Қол қойылғаннан кейін бұйрықтарды тіркеуді құқықтық және ұйымдастыру жұмысы бөлімінің кадр мәселелері жөніндегі қызметкері жүзеге асырады. Тексеру комиссиясының бұйрықтың орындалуына жауапты немесе онда аталған мүшелері мен қызметкерлері оның мазмұнымен міндетті түрде таныстырылуы тиіс.
 
15. Азаматтардың өтініштерін қарау және оларды қабылдау тәртібі
 
125. Жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін қарау «Жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін қарау тәртібі туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес жүзеге асырылады.
126. Жеке тұлғаларды және заңды тұлғалардың өкілдерін қабылдаудытоқсан сайын Тексеру комиссиясы төрағасының бұйрығымен бекітілетін кестеге сәйкес Тексеру комиссиясының төрағасы және Тексеру комиссиясының мүшелері жүргізеді және алдын ала жазу бойынша аппарат басшысымен, ҚжҰЖ бөліміменұйымдастырылады.
127. Жеке тұлғаларды және заңды тұлғалардың өкілдерін қабылдау Тексеру комиссиясы төрағасымен айына бір рет, әр айдың үшінші дүйсенбісінде, ал айдың басқа апталарында – Тексеру комиссиясы мүшелерімен Тексеру комиссиясының ғимаратында сағат 16.00-ден сағат 18.00-ге дейін жүргізіледі.
128. Келушілерді қабылдау кестесі Тексеру комиссиясының  Интернет-ресурсында мемлекеттік және орыс тілдерінде, сондай-ақ көзге көрінетін орындарда орналастырылады.
         129. Қабылдау өтініштің кезектілігі тәртібімен жүргізіледі. Ұлы Отан соғысының ардагерлері, жеңілдіктер бойынша Ұлы Отан соғысының ардагерлеріне теңестірілген ардагерлер, басқа мемлекеттердің аумағындағы ұрыс қимылдарының ардагерлері, барлық санаттағы мүгедектер, жүкті әйелдер, "Алтын Қыран" ордендерімен наградталған, "Халық қаһарманы", "Қазақстанның Еңбек Ері" атақтары бар адамдар кезектен тыс қабылданады.
130. Өтініш берушінің келісімімен қабылдау бейнеконференцбайланыс арқылы жүзеге асырылуы мүмкін.
131. Коронавирус пандемиясына байланысты шектеу шаралары немесе жеке тұлғалар мен заңды тұлғалар өкілдерінің қауіпсіздігін қамтамасыз етуге байланысты басқа да мән-жайлар енгізілген жағдайда қабылдау тек бейнеконференцбайланыс арқылы жүзеге асырылады.
132. Қабылдауды жүзеге асыратын лауазымды тұлға келушінің қойған мәселелерін білікті шешілуін қамтамасыз ету үшін Тексеру комиссиясының қызметкерлерін қатыстыра алуы немесе олардан қажетті консультациялар алуы ықтимал. 
133. Қабылдау өтініш берушінің қалауы бойынша мемлекеттік және орыс тілдерінде жүзеге асырылады.
134. Қабылдау нәтижелері тапсырмаларды орындаудың нақты мерзімдерін көрсете отырып хаттамаланады. Хаттамалық тапсырмалар өтініштерге тіркеледі.
135. Қабылдауға жазылу туралы келіп түскен барлық өтініштерді жауапты қызметкер электрондық құжат айналымы жүйесінде тіркейді.
136. Қабылдаудан түскен өтінішті бақылаудан алу үшін өтініш берушіге түпкілікті дәлелді жауап негіз болып табылады.
137. Өтініш берушінің қабылдау жүргізу кезінде берген өтініштері электрондық құжат айналымы жүйесінде тіркеледі. Өтініштерде «жеке қабылдаудан» деген белгі қойылады.
 
16. Тексеру комиссиясының ресми интернет-ресурсының жұмыс істеуін қамтамасыз ету. Тексеру комиссиясы интернет-ресурсының «Сұрақ-жауап» айдарына түсетін онлайн-өтініштермен жұмыс жасау
 
138. Тексеру комиссиясының интернет ресурсы – арнайы техникалық және бағдарламалық құралдардың көмегiмен дайындалған және электрондық-цифрлық нысанда бұқаралық ақпаратты таратуға арналған Тексеру комиссиясының Интернет желісіндегі электрондық өкілдік парақшасы.  
139. Интернет-ресурстың құрылымы бекітілгеннен кейін жаңа модульдерді орналастыруды, айдарлар мен бөлімшелерді жасауды, сондай-ақ оларды жоюды, басқа ұйымдарды тартумен ҚжҰЖ бөлімі жүзеге асырады.
140. Құрылымдық бөлімшелердің жауапты орындаушылары, оларға бекітіліп берілген тексеру комиссиясы интернет-ресурсының айдарларындағы материалдардың өзектілігі мен толықтығын тұрақты негізде қадағалайды.
141. Ақпараттық материалдар интернет-ресурсқа орналастырмас бұрын тексеру комиссиясының төрағасымен келісіледі. Аудиторлық іс-шаралардың қорытындылары бойынша тексеру комиссиясының жауапты мүшесі баспасөз-релизін дайындайды және төрағаның бұрыштамасымен тексеру комиссиясының интернет-ресурсында Қағидаларға сәйкес одан әрі орналастыру үшін ҚжҰЖ бөліміне жолданады.   
142. Мемлекеттік сатып алуға қатысты ақпарат Қазақстан Республикасының мемлекеттік сатып алу туралы заңнамасында көзделген тәртіппен интернет-ресурста орналастырылады.
143. Тексеру комиссиясының интернет-ресурсына онлайн-өтініш түскен кезде ҚжҰЖ бөлімі Төрағаны таныстырады, ол осы өтініш жауабының жобасын дайындау үшін жауапты құрылымдық бөлімшені айқындайды.
         144. Жауапты ретінде айқындалған құрылымдық бөлімше жауаптың жобасын әзірлеп, орындаушыға түскен күннен бастап екі жұмыс күні ішінде оны Төрағаның қарауына енгізеді.
Жауаптың жобасы мақұлданған жағдайда, жауапты құрылымдық бөлімшенің бұрыштама қойылған қызметтік жазбасы ҚжҰЖ бөліміне тексеру комиссиясының интернет-ресурсына орналастыру үшін беріледі.
 
 
17. Бұқаралық ақпарат құралдарымен өзара іс-қимыл жасау
 
145. Тексеру комиссиясы және жүргізілген аудиторлық іс-шараның нәтижелері туралы мәліметтерге қатысы бар оның қызметкерлері туралы жарияланымдар мәніне БАҚ-қа мониторинг жүргізу, қызмет туралы жалпы ақпарат және басқалар аппарат басшысымен жүзеге асырылады.
146. Мемлекеттік саясатты жүргізумен, тексеру комиссиясының қызметіне байланысты емес мәселелер бойынша мемлекеттік органның атынан тексеру комиссиясы қызметкерлерінің жарияланымына жол берілмейді. Педагогикалық, ғылыми және өзге де шығармашылық қызметі бойынша материалдарды жариялау қызметкердің жеке тұлға ретінде өз атынан ғана жүзеге асырылады. 
147. Бұқаралық ақпарат құралдарына ақпаратты ұсыну Қазақстан Республикасының «Бұқаралық ақпарат құралдары туралы» және «Ақпаратқа қол жеткізу туралы» Заңдарының талаптарын сақтай отырып, тиісті сұрауларорын алған жағдайда жүзеге асырылады.
148. Тексеру комиссиясының аудиторлық іс-шараның нәтижелерін қарау жөніндегі отырысын өткізгеннен кейін ҚжҰЖ бөлімі Тексеру комиссиясы төрағасының келісімі бойынша қажеттілігіне қарай қоғамдық маңыздылығын ескере отырып, Тексеру комиссиясы лауазымды адамдарының бұқаралық ақпарат құралдары өкілдерінің алдында сөз сөйлеуін ұйымдастырады.
 
18. Құжаттардың орындалуына бақылауды ұйымдастыру тәртібі
               
149. Бақылау құжаттарының уақытылы және сапалы орындалуына жауаптылық олар орындалуға жіберілген бөлім басшыларына жүктеледі.
150. Құжаттардың уақытылы орындалуын бақылауды және орындалған ретінде оларды бақылаудан алуды аппарат басшысы жүзеге асырады.
151. Бақылауға жататын құжаттарды орындауды басқа мекенжайға беру Тексеру комиссиясы төрғасының шешімімен ҚжҰЖ бөліміне міндетті түрде хабарлаумен жүзеге асады.
152. Егер,бақылауға жататын құжаттың орындау мерзімі көрсетілмесе, онда ол құжатты орындау мерзімі Тексеру комиссиясында тіркелген күннен бастап бір айдан аспауы керек. «Шұғыл» белгісі бар құжаттарды орындау мерзімі – 3 күн.
153. Егер түскен құжаттарда тапсырма бірнеше Тексеру комиссиясының мүшесіне немесе бөлімге берілген жағдайда, онда оны орындау жауапкершілігі тапсырмада бірінші көрсетілген тұлғаға жүктеледі. Қалған орындаушылар орындау мерзімі аяқталғанға дейін үш күн бұрын өз ұсыныстарын бірінші орындаушыға жинақтау, жауап дайындау, тапсырманы аяқтау нысанына немесе орындау мерзімін ұзартуға сәйкес бақылаудан алу үшін жолдайды.
154. Орындау үшін жауаптының, қосымша жауаптының және бөлім басшысының бұрыштамалары қойылған бақылау тапсырмасы бойынша түпкілікті жауапты орындаушы Тексеру комиссиясы төрағасының қарауына құжаттарды орындау мерзімі үш күнге дейін белгіленген жағдайларды қоспағанда, белгіленген мерзімнен екі күн бұрын ұсынады.
155. Мемлекеттік органдарға электрондық құжат айналымының бірыңғай жүйесі арқылы (ЭҚАБЖ) жіберілетін барлық шығыс корреспонденция Тексеру комиссиясының ресми бланкінде ресімделеді.
156. ҚжҰЖ бөлімі орындау мерзімі аяқталғанға дейін үш күн бұрын бөлімдерге бақылауда тұрған құжаттарды орындау мерзімінің аяқталуы туралы, сондай-ақ орындау мерзімі аяқталған құжаттар тізбесін хабарлайды.
 
19. Бланкілер және құжаттарға қол қою құқығы
 
157. Тексеру комиссиясында стандарттарғасәйкес әзірленген және қатаң есепке алу бланкілері болып табылатын фирмалық бланкілер,қаулылардың, бұйрықтардыңбланкілері, аудиторлық есептердің бланкілері бар.
158. Қатаң есепке алу бланкілерін есепке алуды және беруді ҚжҰЖбөлімі жүзеге асырады.
159. Фирмалық бланкілерге Тексеру комиссиясының төрағасы және Тексеру комиссиясының мүшелері, ал аудиторлық есеп бланкілеріне мемлекеттік аудитті жүзеге асырған Тексеру комиссиясының қызметкерлері қол қоюға құқылы.
Фирмалық бланкілерге қол қою құқығы бар тұлғалар қол қойылған құжаттар үшін дербес жауап береді.
160. Тексеру комиссиясы төрағасының сәйкес шешімінсіз аудиторлық есептердің көшірмелерін жасауға тыйым салынады.
 
20. Тексеру комиссиясының жұмыс тәртібі
 
161. Тексеру комиссиясының жұмыс тәртібі Қазақстан Республикасының Еңбек кодексімен, «Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызметі туралы» Қазақстан Республикасының Заңымен реттеледі.
162.  Тексеру комиссиясында мынадай жұмыс режимі белгіленеді:
жұмыстың басталу уақыты - 9 сағат 00 минут;
жұмыстың аяқталу уақыты – 18сағат 30 минут;
түскі үзіліс - 13 сағат 00 минуттан 14сағат 30 минутқадейін;
жұмыс аптасының ұзақтығы - 5 күн (40 сағат).
163. Тексеру комиссиясының жұмысына ықпалын тигізетін кезек күттірмейтін және алдын ала күтілмеген жұмыстарды орындау үшінжекелегенқызметкерлер Қазақстан Республикасының Еңбек заңнамасына сәйкес төлемақының төленуімен, демалыс және мереке күндері жұмысқа тартылуы мүмкін.
164. Қызметкерге еңбекке уақытша жарамсыздығына байланысты жұмыста болмауына Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2015 жылғы 31 наурыздағы № 183 бұйрығымен бекітілген Еңбекке уақытша жарамсыздыққа сараптама жүргізу, еңбекке уақытша жарамсыздық парағын және анықтамасын беру қағидаларымен көзделген тәртіппен еңбекке уақытша жарамсыздығы туралы парағы және (немесе) анықтамасы болған кезде жол беріледі.
165. Дәлелді себептері болған кезде қызметкерге бір жұмыс күні ішінде қатарынан үш және одан да көп сағатқа дейін жұмыс орнында болмауы келісілуі мүмкін. Тиісті қызметкердің өтінішхаты бойынша жұмыста болмауды келісімдеу және дәлелді себепті мойындау жүзеге асырылады:
тексеру комиссиясының төрағасы – тексеру комиссиясының мүшелеріне, аппарат басшысына және бөлім басшыларына қатысты;
бөлім басшылары – персоналды басқару қызметін хабарландырумен, бөлім қызметкерлеріне қатысты жүзеге асырылады.
166. Тексеру комиссиясының қызметкерлері аудит объектілерінде іссапарда болған кезде бақылау объектілеріндегі аталмыш мәселені аудит тобының басшысы кейіннен аппарат басшысын, бөлім басшысын, тексеру комиссиясының мүшесін, персоналды басқару қызметін хабардар ете отырып аудит тобы жетекшісінің рұқсатымен шешеді.
137. Еңбек тәртібінің сақталуын күнделікті бақылау кадр жұмысын жүргізу үшін жауапты және жұмыс уақытын есепке алу табелін жүргізетін қызметкермен жүзеге асырылады.
168. Күнделікті ақпарат негізінде осы қызметкермен жұмыс уақытын есепке алу табелі толтырылады, Тексеру комиссиясының төрағасы бекіткеннен кейін ол бөлімнің қаржылық және кадр жұмысы қызметкеріне ағымдағы айдың 23-нен кешіктірмей тапсырылады.
 
21. Қорытынды ережелер
 
169. Тексеру комиссиясының төрағасы қызметі тиісті ережемен және бұйрықпен айқындалатын консультативтік-кеңес және сараптаукомиссияларын(кеңестер) құруға құқылы.
170. Тексеру комиссиясының бөлімдері арасында ұйымдастырушылық сипаттағы келіспеушіліктер туындаған жағдайда оларды Тексеру комиссиясының төрағасы шешеді.
Назарбаев Нұрсұлтан Әбішұлы Қазақстан Республикасының Бірінші Президенті - Елбасы
Тоқаев Қасым-Жомарт Кемелұлы Қазақстан Республикасының Президенті
Павлодар облысы бойынша
тексеру комиссиясының
төрағасы
Сұрақ қою
Опросник